Desita Yazılım San.Tic.Ltd.Şti.

ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN

AÇIK RIZA VE MUVAFAKATNAME METNİ

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (KANUN) 6. maddesinde, hukuka aykırı olarak işlendiğinde kişilerin mağduriyetine veya ayrımcılığa sebep olma riski taşıyan bir takım kişisel verilerin “ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİ” olarak belirlendiği, özel nitelikli kişisel verilerin kapsamına kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri girmekte olduğu, özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi ve yurtiçi-yurtdışına aktarılmasının belirli şartlara bağlanmış olduğu ve bu şartların neler olduğu hususunda işverenim Desita Yazılım San.Tic.Ltd.Şti. tarafından bilgilendirildiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

İşverenimin işe başlamam ve işin devamı sırasında, hatta sona erdikten sonra dahi, hakkımda özlük dosyası kapsamında, işin ifası, yönetim hakkı, işin düzenlenmesi ve koruma borcu kapsamında hakkımdaki bir kısım özel nitelikli kişisel verilerimi (işyeri şahsi dosyası kapsamında mevcut sağlık raporumda bulunan sağlık ve ırk-etnik köken bilgilerim; kimlik fotokopisinde bulunan din ve kan grubu bilgilerim; sürücü belgesinde bulunan kan grubu bilgilerim; adli sicil belgesinde bulunan adli sicil bilgilerim; nüfus kayıtlarında bulunan benim ve bakmakla yükümlü olduğum kişilerin din bilgileri; iş göremezlik raporunda bulunan sağlık bilgilerim; işe giriş bildirgesinde bulunan uyruk bilgilerim ve personel takip sistemi nedeniyle elde edilen yüz tanıma bilgilerim) dosyalaması gerekmesi nedeniyle hakkımda topladığı ve dosyaladığı bu verilerin işverenim tarafından işlenmesine,

İşverenimin yasalar karşısındaki yükümlülüklerini ifa etmesi amacıyla özel nitelikli kişisel verilerimin, İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, Türk Ceza Kanunu, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve fakat bununla sınırlı olmamak üzere sair mevzuat hükümleri izin verdiği ve gerektirdiği ölçüde ilgili kurum veya kuruluşlar; Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Türkiye İş Kurumu (İş-Kur), Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu gibi kamu tüzel kişileri ile paylaşılmasına,

Ayrıca ve bunun dışında özel nitelikli kişisel verilerimin, işverenimin hizmet sunduğu şirketler, bankalar, şirketin anlaşmalı olduğu sigorta şirketi ve acentesi, turizm acentesi, kart basım firması, şirketin birlikte çalıştığı hukuk bürosu, (muhasebeci, mali müşavir ve denetçiler ile) mahkemeler ve şirketin ticari, idari veya sözleşmesel ilişki içinde bulunduğu kurumlar gibi üçüncü kişilerle paylaşılmasına açıkça ve kendi rızam ile muvafakat ettiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Aydınlatma Metninin tümünü ve Açık rıza metnini okudum ve anladım. Kişisel verilerimin metinde belirtilen şekillerde işlenmesini onaylıyorum ve izin veriyorum.”

Çalışan İşveren

Desita Yazılım San.Tic.Ltd.Şti.