Desita YazılımMühendislik Turizm İnşaat San.Tic.Ltd.Şti.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE GİZLİLİK POLİTİKASI

 1. GİRİŞ

Bu Politika ile Desita Yazılım Mühendislik Turizm İnşaat San.Tic.Ltd.Şti.’nin, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel verilerin işlenmesi, korunması, gizliliği ve uygulama noktasında dikkate alınacağı ilkeler ortaya konulmakta ve. Desita Yazılım Mühendislik Turizm İnşaatSan.Tic.Ltd.Şti.tarafından yerine getirilecek hususlar, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVKK”) öngörülen düzenlemelere nasıl uyacağına ilişkin temel ilkeler belirlenmektedir.

2. AMAÇ

Bu politika, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişisel verilerin işlenmesi ve korunması konusunda KVKK’ ya uyum sağlamak amacıyla gerçekleştirilecek uyum faaliyetlerinin en üst düzeyde yönetilmesinin sağlanmasını temin etmek amacıyla hazırlanmıştır.

KVKK işleyişi kapsamında tanımlamalar:

Açık RızaBelirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza,
Anonim Hale GetirmeKişisel verinin, kişisel veri niteliğini kaybedecek ve bu durumun geri alınamayacağı şekilde değiştirilmesidir.Ör: Maskeleme, toplulaştırma, veri bozma vb. tekniklerle kişisel verinin bir gerçek kişi ile ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi.
Kişisel Veri SahibiKişisel verisi işlenen gerçek kişi. Örneğin; üyeler ve çalışanlar.
Kişisel VeriKimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi. Dolayısıyla tüzel kişilere ilişkin bilgilerin işlenmesi Kanun kapsamında değildir. Örneğin; ad-soyadı, TCKN, e-posta, adres, doğum tarihi, kredi kartı numarası vb.
Özel Nitelikli Kişisel VeriIrk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık kıyafet, dernek vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler özel nitelikli verilerdir.
Kişisel Verilerin İşlenmesiKişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza
Veri İşleyenVeri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel veri işleyen gerçek veya tüzel kişidir. Örneğin, bir şirketin müşteri verilerini saklayan bilişim firması.
Veri SorumlusuKişisel verilerin işlenme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, verilerin sistematik bir şekilde tutulduğu yeri (veri kayıt sistemi) yöneten kişi veri sorumlusudur.

3. MEVZUATIN UYGULANMASI

Yürülükte bulunan mevzuat ve politikamız arasında uyumsuzluk bulunması halinde yürürlükte olan mevzuat öncelikli olarak uygulanacaktır.

4. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNDE UYGULANACAK GENEL İLKELER

Bu Politika, Desita Yazılım Mühendislik Turizm İnşaatSan.Tic.Ltd.Şti.’nın KVKK ve ilgili mevzuat tarafından ortaya konulan kuralları somut olarak nasıl uygulanacağına ilişkin yol gösterici bir nitelik taşımaktadır.

Desita Yazılım Mühendislik Turizm İnşaat San.Tic.Ltd.Şti.bu politikayı rehber edinerek kendi bünyesinde gerçekleştirdiği Kişisel Veri İşleme faaliyetlerini analiz edecek, uyum için gerekli aksiyonları belirleyecek ve her türlü teknik ve idari önlemi alacaktır. Belirlenen aksiyonlar hayata geçirildikten sonra iç denetim mekanizmaları işletilerek Politikaya uygunluğunun devamlılığı sağlanacaktır.

Desita Yazılım Mühendislik Turizm İnşaatSan.Tic.Ltd.Şti.bünyesinde bu politikaya uyumluluğun sağlanması amacıyla çalışanların farkındalığını arttıracak çalışmalar yapılacak, yeni başlayan çalışanlar için gerekli uyum süreçleri işletilecek ve Desita Yazılım Mühendislik Turizm İnşaatSan.Tic.Ltd.Şti., üye ile ilişkilerinde gerekli düzenlemeler yapılacaktır.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uyum sağlanması için Desita Yazılım Mühendislik Turizm İnşaat San.Tic.Ltd.Şti.tarafından kişisel veriler mevzuatında öngörülen genel ilke ve hükümlere uygun olarak işleme yapılacak, bu kapsamda tüm kişisel veri işleme faaliyetlerinde dikkate alınması gereken ilke ve şartlar bu bölümde ele alınacaktır.

Kişisel verilerin işlenmesi sırasında dikkate alınacak ilkeler aşağıda başlıklar halinde incelenmektedir.

4.1 Hukuka ve Dürüstlük Kuralına Uygun Kişisel Veri İşleme Faaliyetlerinde Bulunma

Kişisel veriler hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak elde edilmeli ve işlenmelidir. Bu kapsamda Desita Yazılım Mühendislik Turizm İnşaat San.Tic.Ltd.Şti.kişisel verilerin işlenmesinde sadece gerektiği kadar kişisel veriyi, veri işleme amaçlarına uygun şekilde işleyecektir.

4.2 Kişisel Verilerin Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olmasını Sağlama

İşlenen kişisel verilerin doğru olması ve verilerin güncellenmesi gerektiğinde gerekli güncellemelerin yapılması gerekmektedir. Desita Yazılım Mühendislik Turizm İnşaatSan.Tic.Ltd.Şti. işlenen verilerin doğruluğunu her işleme seviyesinde kontrol etmekte ve gerektiğinde güncel olması için gerekli hazırlıkları yapmaktadır.

4.3 Belirli, Açık ve Meşru Amaçlarla İşleme

Verilerin işlenmesi esnasında, veriler ve işlendikleri amaç belli, açık ve meşru olmalıdır. Şirketimiz sadece hukuka uygun amaçlar için veri işlemekte ve işleme sırasında verilerin belirli ve açık olmasına özen göstermektedir.

4.4 İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olma

Kişisel verilerin işlenme amacı ile bağlantılı, amaç ile sınırlı ve ölçülü bir şekilde işlenmesi gerekmektedir. Desita Yazılım Mühendislik Turizm İnşaatSan.Tic.Ltd.Şti. veri işlerken yalnızca işlendikleri amaçla bağlı ve sınırlı olmak üzere ölçülü bir şekilde veri işlemektedir.

4.5 İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç İçin Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Etme

Kişisel verileri yalnızca kanunlarda öngörülen süreler veya işlendikleri amaç ile sınırlı olarak muhafaza edilmelidir. Bu kapsamda, şirketimiz öncelikle ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre belirlenmişse bu süreler ile sınırlı olarak kişisel verileri muhafaza etmektedir. Mevzuatta bir süre belirlenmemişse veya daha uzun süre tutulmasını gerektiren hukuki bir sebep bulunmuyorsa Desita kişisel verileri, işlendikleri amaç için gerekli olan süre ile sınırlı olarak saklamaktadır.

5. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME ŞARTLARI

Kişisel veriler kural olarak, KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarından bir veya birkaçına dayalı olarak işlenmelidir. Bu kapsamda; Desita kişisel veri işleme faaliyetlerinin bu şartlardan birinin kapsamına girip girmediğini değerlendirmekte ve bu şartlardan birine dayanmayan kişisel veri işleme faaliyetlerini durdurmaktadır.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda özel nitelikteki kişisel verilerin işlenmesi için özel önlemler getirilebileceği düzenlenmiştir. Bu kapsamda şirketimiz özel nitelikli kişisel verileri işlerken Kurul tarafından belirlenen önlemleri almaktadır.

Desitakişisel verilerin yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişilere aktarılması konusunda, KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmeye yönelik gerekli organizasyonel sistemleri kurgulamaktadır. Aktarımı gereken kişisel veriler aktarılırken işleme amaçları doğrultusunda gerekli güvenlik önlemleri alınarak aktarılmaktadır.

Kişisel verilerin hukuka aykırı işlenmesinin önüne geçilmesi adına şirketimiz içerisinde gerekli sistemler kurgulanmakta ve farkındalık çalışmaları yapılmaktadır.

6. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE GÜVENLİĞİ

Desita Yazılım Mühendislik Turizm İnşaatSan.Tic.Ltd.Şti., KVKK gereğince; kişisel verilerin hukuka uygun işlenmesini sağlamak için, teknolojik imkanlar ve uygulama maliyetine göre her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır. Veri sorumluları ile veri işleyen kişilerin öğrendikleri kişisel veriler, bu kanun hükümlerine aykırı olarak başkalarına açıklanamaz ve işleme amacı dışında kullanılmaz.

Teknik konular ile ilgili şirket personellerine gerekli eğitim verilmiştir. Bu konuda çalışanların farkındalığı yaratılmakta ve denetimler yürütülmektedir.

6.1. Kişisel Verilerin Hukuka Uygun İşlenmesini Sağlamak İçin Alınan Tedbirler

Desita Yazılım Mühendislik Turizm İnşaatSan.Tic.Ltd.Şti. tarafından kişisel verilerin hukuka uygun işlenmesini sağlamak için alınan başlıca teknik ve idari tedbirler:

 1. Desita Yazılım Mühendislik Turizm İnşaatSan.Tic.Ltd.Şti. bünyesinde gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetleri teknik sistemlerle denetlenmekte ve ilgili kişilere raporlandırılmaktadırlar.
 2. Desita Yazılım Mühendislik Turizm İnşaat San.Tic.Ltd.Şti. iş birimlerinin yürütmüş olduğu kişisel veri işleme faaliyetleri; bu faaliyetlerin 6698 Sayılı Kanun’un aradığı kişisel veri işleme şartlarına uygunluğun sağlanması için yerine getirilecek olan gereklilikler her bir departman ve ilgili birimin yürütmüş olduğu faaliyet özelinde belirlenmektedir.
 3. Hukuka uygunluğun sağlanması ve ilgili departmanlar için hazırlanan prosedüre uyulması devamlılığı ve denetimi idari tedbirler, şirket içi politikalar ve eğitimler yoluyla hayata geçirilmektedir.
 4. Kişisel verilere erişim, işleme amacı doğrultusunda görevli çalışanlarla sınırlandırılmaktadır.
 5. Çalışanların, görevleri gereği kullanmadıkları kişisel verilere erişimleri sınırlandırılmaktadır.

6.2. Kişisel Verilere Hukuka Aykırı Erişimi Engellemek İçin Alınan Tedbirler

Desita Yazılım Mühendislik Turizm İnşaat San.Tic.Ltd.Şti. tarafından kişisel verilerin hukuka aykırı erişimini engellemek için alınan başlıca teknik ve idari tedbirler:

 1. Kişisel verilerin saklandığı sistem ve konumlara erişimin engellenmesi için teknolojiye uygun teknik önlemler alınmakta ve alınan önlemler periyodik olarak güncellenmektedir.
 2. Teknik konularda bilgili personel istihdam edilmektedir.
 3. Birim bazlı hukuksal uyum gerekliliklerine uygun olarak erişim ve yetkilendirme teknik süreçleri tasarlanmakta ve uygulanmaktadır.
 4. Çalışanlar, öğrendikleri kişisel verileri, Kişisel Verileri Koruma Kanunu hükümlerine ve sair ilgili tüm mevzuata aykırı olarak başkasına açıklayamayacağı ve işleme amacı dışında kullanamayacağı ve bu yükümlülüğün görevden ayrılmalarından sonra da devam edeceği konusunda bilgilendirilmekte ve bu doğrultuda kendilerinden gerekli taahhütler alınmaktadır.
 5. Desita Yazılım Mühendislik Turizm İnşaat San.Tic.Ltd.Şti. tarafından kişisel verilerin hukuka uygun olarak aktarıldığı kişiler ile akdedilen sözleşmelere; kişisel verilerin aktarıldığı kişilerin, kişisel verilerin korunması amacıyla gerekli güvenlik tedbirlerini alacağına ilişkin hükümleri eklenmekte ve/veya karşılıklı mutabakat metinleri imzalanmaktadır.

6.3. Kişisel Verilerin Güvenli Ortamlarda Saklanması Konusunda Alınan Tedbirler

Desita Yazılım Mühendislik Turizm İnşaat San.Tic.Ltd.Şti. tarafından kişisel verilerin güvenli ortamlarda saklanması ve hukuka aykırı amaçlarla yok edilmesini, kaybolmasını veya değiştirilmesini önlemek için alınan teknik ve idari tedbirler:

 1. Kişisel verilerin güvenli ortamlarda saklanması için teknolojik gelişmelere uygun sistemler kullanılmaktadır.
 2. Teknik konularda uzman personel istihdam edilmektedir.
 3. Saklanma alanlarına yönelik teknik güvenlik sistemleri kurulmakta, alınan teknik önlemler ilgilisine raporlanmakta, risk teşkil eden hususlar yeniden değerlendirilerek gerekli teknolojik çözüm üretilmektedir.
 4. Kişisel verilerin güvenli bir biçimde saklanmasını sağlamak için hukuka uygun bir biçimde yedekleme programları kullanılmaktadır.
 5. Dijital olmayan veriler kilitli dolaplarda tutulmak suretiyle sadece yetkilendirilmiş kişiler tarafından erişilebilecektir.

7. DENETİM

KVKK’nun 12. Maddesin 3. fıkrası gereğince veri sorumlusu, kendi kurum ve kuruluşunda, bu kanun hükümlerinin uygulanmasını sağlamak amacıyla gerekli denetimleri yapmak ve yaptırmak zorundadır. Bu bağlamda Desita Yazılım Mühendislik Turizm İnşaat San.Tic.Ltd.Şti. ; kişisel verilerin korunması konusunda farkındalığın oluşması için gerekli sistemleri kurmakta, konuya ilişkin denetimler şirketimizın ilgili departmanı ve anlaşmalı hukuki danışmanlıklar alınarak yapılmaktadır.

8. GİZLİLİK

Desita Yazılım Mühendislik Turizm İnşaat San.Tic.Ltd.Şti. kişisel verilerin kanun ve politika hükümlerine aykırı olacak şekilde açıklanmaları ve aktarımını, bu verilere erişimin sağlanmasını ve meydana gelebilecek diğer güvenlik eksikliklerinden kaynaklanan işlemleri önlemek adına, imkanlar dahilinde ve korunacak kişisel verinin niteliğine göre gerekli her türlü tedbiri almaktadır. Güvenlik riski teşkil eden durumlar tespit edilirse vakit kaybetmeksizin söz konusu riski ortadan kaldıracak önlemler alınacaktır.

9. KİŞİSEL VERİLERİN YETKİSİZ İFŞASI

Kişisel verilerin yetkisiz ifşasına ilişkin suçlar bakımından 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 135 ila 140. madde hükümleri ve ilgili bütün mevzuat uygulanır. İlgili bütün mevzuatın hükümleri şirketimiz tarafından çalışanlara ve ilgili kişilere bildirilmiştir.

Hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetme, kişisel verileri hukuka aykırı olarak bir başkasına verme, yayma veya ele geçirme, kanunların belirlediği sürelerin geçmiş olmasına karşın verileri sistem içinde yok etmeme ve Kişisel Verileri Koruma Kanunun 7. maddesi hükmüne aykırı olarak; kişisel verilerin saklanmasını veya işlenmesini meşru kılan sebeplerin ortadan kalkmasına rağmen kişisel verileri silmeyen veya anonim hâle getirmeyen gerçek kişiler Türk Ceza Kanununun 138. maddesine göre hapis cezası ile cezalandırılır. Kişisel verilerin silinmesine, yok edilmesine veya anonim hâle getirilmesine ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.

Türk Ceza Kanunu’nda yapılan düzenlemelere göre kişisel verileri hukuka aykırı olarak bir başkasına veren, bu verileri hukuka aykırı olarak yayan veya ele geçiren kişi, iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmakla birlikte belli bir meslek ve sanatın sağladığı kolaylıktan yararlanmak suretiyle bu suçu işleyen kişi cezanın nitelikli halinden cezalandırılır. Kişisel veriyi işleme yetkisi olmadan verileri görüntüleme, elde etme veya hack suçunu işleyen şirket çalışanı, gecikmeksizin kişisel veri sahibine, savcılık ve ilgili makamlara bildirilecek ve hakkında gerekli işlemler yürütülecek ve suçun nitelikli halinden cezalandırılacaktır.

Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nda Kabahatler başlığı altında düzenlenen hüküm gereğince aydınlatma yükümlülüğünü veya veri güvenliğine ilişkin yükümlülükleri yerine getirmeyenler, Kurul tarafından verilen kararları yerine getirmeyenler veya Veri Sorumluları Siciline kayıt ve bildirim yükümlülüğüne aykırı hareket edenler hakkında da idari para cezaları uygulanır.

10. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILDIĞI ÜÇÜNCÜ KİŞİLER VE AKTARILMA AMAÇLARI

Desita Yazılım Mühendislik Turizm İnşaat San.Tic.Ltd.Şti. , KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerine uygun olarak politika ile yönetilen veri sahiplerinin kişisel verilerini aşağıda sıralanan kişi kategorilerine aktarabilir:

 1. Şirket Yönetim ve Yetkililerine gereken hallerde tedarikçilere, distribütörlere,
 2. Hukuken Yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına
 3. Hukuken yetkili özel hukuk kişi ve kurumlarına,

12. KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, SAKLANMA SÜRELERİ VE VERİ ENVANTERİ

12.1. Desita Yazılım Mühendislik Turizm İnşaat San.Tic.Ltd.Şti. Yükümlülüğü

Desita Yazılım Mühendislik Turizm İnşaat San.Tic.Ltd.Şti. , 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu madde 7 ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu madde 138’deki açıklamalara uygun olarak işlenilmiş ve akabinde işleme ve saklama amacı ortadan kalkmış kişisel verileri Türk Ticaret Kanunu’ndan kaynaklanan haklara, ilgili bütün mevzuat hükümlerinin vermiş olduğu haklara ve işbu politikada belirlenen esaslara istinaden vereceği karar ile veya şirketimizın kurumsal menfaatlerine zarar getirmeyecek şekilde veri sahibinin açık talebiyle, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda belirtildiği şekilde siler, yok eder veya anonimleştirir.

12.2. Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi

12.2.1. Kişisel Verilerin Silinmesi ve Yok Edilmesi

Kişisel verilerin silinmesi, yönetmeliğin 8.maddesinde ‘’kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir’’ şeklinde tanımlanmıştır.

Kişisel verilerin yok edilmesi ise, yönetmeliğin 9.maddesinde ‘’kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir’’ şeklinde tanımlanmıştır.

12.2.2. Kişisel Verilerin Silinme Yöntemleri

 1. Kağıt Ortamında Bulunan Kişisel Veriler

Kağıt ortamında bulunan kişisel veriler karartma yöntemi kullanılarak silinir. Karartma yöntemi, ilgili evrak üzerindeki kişisel verilerin, mümkün olan durumlarda kesilmesi, mümkün olmayan durumlarda ise geri döndürülmeyecek ve teknolojik çözümlerle okunamayacak şekilde sabit mürekkep kullanılarak ilgili kullanıcıların görünemez hale getirilmesi şeklinde yapılır.

 1. Merkezi Sunucuda Yer Alan Ofis Dosyalarında Bulunan Kişisel Veriler

Dosyanın işletim sistemindeki silme komutu ile silinmesi veya dosya ya da dosyanın bulunduğu dizin üzerinde ilgili kullanıcının erişim haklarının kaldırılmasıdır.

 1. Taşınabilir Medyada Bulunan Kişisel Veriler

Flash tabanlı saklama ortamlarındaki kişisel veriler, şifreli olarak saklanır ve bu ortamlara uygun yazılımlar kullanılarak silinir.

 1. Veri Tabanlarında Bulunan Kişisel Veriler

Kişisel verilerin bulunduğu ilgili satırların veri tabanı ilgili yasal mevzuatlar çerçevesinde saklanır. Yasal mevzuatlar dışında işlenmek üzere toplanan ve veri tabanına işlenmiş diğer bilgiler gerekli veri tabanı komutları ile silinir. Anılan işlemi gerçekleştiren ilgili kişi veri tabanı yöneticisi değildir.

12.2.3. Kişisel Verilerin Yok Edilme Yöntemleri

 1. Fiziksel Olarak Yok Etme

Kişisel veriler herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla da işlenebilmektedir. Bu tür veriler yok edilirken kişisel verinin sonradan kullanılmayacak biçimde fiziksel olarak yok edilmesi uygulanmaktadır.

 1. Kağıt Ortamları Yok Etme

Bu ortamdaki yok etme işlemleri kağıtların imha ve kırpma makineleri ile anlaşılmaz boyutlara getirilerek yok edilmesi yöntemidir.

12.2.3. Kişisel Verilerin Anonim Hale Getirilmesi

Kişisel verilerin anonim hale getirilmesi, yönetmeliğin 10.maddesinde ‘’kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilse dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesidir. ’’şeklinde tanımlanmıştır.

 1. Maskeleme Yöntemi

Verileri işlenen veri sahiplerinin belirgin sıfatlarının veya özelliklerinin çıkarılarak veya silinerek sağlanan bir anonim hale getirme yöntemidir.

 1. Veri Karma Yöntemi

Bu yöntemle sistem içerisinde verileri olan veri sahiplerinin bilgilerinin bir kısmının yerini değiştirerek verileri anonim hale getirmek amaçlanmaktadır

 1. Veri Türetme Yöntemi

Sistemde içerisinde yer alan verilerde bulunan değişkenlerde belli ölçülerde ekleme veya çıkarma yapılarak bilgilerin tespit edilemeyecek veya tanımlanamayacak hale gelmesi sağlanır.

 1. Toplulaştırma Yöntemi

İlgili kişisel veriyi özel bir değerden genel bir değere çevirme yöntemidir. Bu yöntemle veriler genelleştirilmekte ve kişisel veriler herhangi bir kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmektedir.

Yukarıda açıklanan anonimleştirme yöntemlerinden bir veya birkaçı, ilgili bütün mevzuat ve Desita Yazılım Mühendislik Turizm İnşaat San.Tic.Ltd.Şti. ’nın kurumsal menfaatleri doğrultusunda, şirket tarafından işbu politikanın yürürlüğünü sağlamak için oluşturulan komite tarafından seçilecektir.

Seçilecek anonim hale getirme yöntemi, komite tarafından aşağıda sayılan hususlar dikkate alınarak belirlenecektir:

 • Verinin niteliği
 • Verinin büyüklüğü
 • Verinin fiziki ortamlarda bulunma yapısı
 • Verinin çeşitliliği
 • Verinin işlenme amacı

Anonim Hale Getirme işlemi işbu politikanın saklama süreleri ve kişisel veri envanteri bölümlerinde belirtilen esaslara paralel olarak gerçekleştirecektir.

12.3. Saklama Süresi

Desita Yazılım Mühendislik Turizm İnşaat San.Tic.Ltd.Şti. , ilgili bütün mevzuatta belirlenen sürelere uygun olarak, veri envanterinde kişisel verileri saklamaktadır.

Bu süreleri ilişkin ilgili mevzuatta belirlenen herhangi bir sürenin bulunmaması durumunda Desita Yazılım Mühendislik Turizm İnşaat San.Tic.Ltd.Şti. ilgili kanun ve yönetmeliklerden kaynaklanan teamüller ve kanun ve mevzuata uygun olmak şartıyla şirketimizın kanuni yükümlülüklerine uygun olarak belirlediği süreler içerisinde kişisel verileri saklamaktadır, saklama işlemine gerek kalmadığı durumlarda yukarıda açıklanan şekillerde silinir veya yok edilir veya anonimleştirilir.

Kişisel verilerin işleme ve saklama amacı ortadan kalkmış ve kişisel verilere ilişkin ilgili bütün mevzuatta ve şirketimiz tarafından işbu politikada belirlenen esaslara istinaden belirlenen süreler geçmiş ise ileride doğabilecek her türlü hukuki uyuşmazlıklarda kullanılmak amacıyla da kişisel veriler saklanabilmektedir. Bu kısımda belirtilen kişisel veriler sadece hukuki uyuşmazlıklarda kullanılmak üzere saklanır ve başka herhangi bir amaç için kullanılamaz. Yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda Desita Yazılım Mühendislik Turizm İnşaat San.Tic.Ltd.Şti. tarafından, öngörülebilecek bütün önlem ve tedbirler alınmaktadır.

12.3. Kişisel Veri Envanteri

KVKK ve Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik’e uygun olarak Desita Yazılım Mühendislik Turizm İnşaat San.Tic.Ltd.Şti. bünyesinde bulunan her departmanda ayrı ayrı işlenen verilerin toplandığı ve yukarıda açıklandığı şekillerde silme, yok etme, anonimleştirme işleminin mevzuata ve kurumsal politikasına uygun olarak gerçekleştirildiği ve gerektiğinde KVK Kurumuna ibraz edilebilen datayı (Word, excel vs.) ifade etmektedir.

Yönetmelikteki tanıma göre bir kişisel veri envanterinde bulunması gerekenler:

 • Kişisel veri işleme amaçları
 • Veri Kategorisi
 • Aktarılan alıcı grubu ve veri konusu kişi grubuyla ilişkilendirilerek oluşturulan ve kişisel verilerin işlenmesi için gerekli olan azami süreler
 • Yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel süreler
 • Veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirler

Yukarıda belirtilen kriterler göz önüne alınarak kişisel verilerle ilgili olarak bu verilerle yapılacak işlemlere ilişkin bilgiler ilgili envanterde toplanacaktır. Envanter içeriği, şirketimizın kanuna ve mevzuata uygun olarak kendi menfaatleri doğrultusunda Word, Excel gibi dijital ortamlarda saklanabileceği gibi dijital ortamlarda saklanması mümkün olmayan içerik kağıt ortamlarında da saklanabilmektedir.

13. VERİ SAHİBİNİN HAKLARI VE BU HAKLARIN KULLANILMASINA İLİŞKİN KURALLAR

13.1. Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Desita Yazılım Mühendislik Turizm İnşaat San.Tic.Ltd.Şti. , kişisel veri sahiplerinin haklarının değerlendirilmesi ve kişisel veri sahiplerine gereken bilgilendirmenin yapılması için Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun 13. maddesine uygun olarak gerekli kanalları, iç işleyişi, idari ve teknik düzenlemeleri yürütmektedir.

Kişisel veri sahipleri aşağıda sıralanan haklarına ilişkin taleplerini yazılı olarak şirketimiza iletmeleri durumunda şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırmaktadır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi hâlinde, şirketimiz tarafından başvuru sahibinden Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Kişisel veri sahipleri;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kişisel Verileri Koruma Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun 13. maddesi gereğince, kişisel veri sahiplerinin yukarıda belirtilen haklarını kullanmakla ilgili taleplerini “yazılı” veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Şirketimiza iletmeleri gerekmektedir.

13.2. Kişisel Veri Sahibinin Haklarının Gözetilmesi

Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun 12. maddesi gereğince veri sorumlusu;

 • Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek,
 • Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve
 • Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak, amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almak zorundadır.

Desita Yazılım Mühendislik Turizm İnşaat San.Tic.Ltd.Şti. , ilgili kanun maddesi gereğince kişisel verilerin kendi adına başka bir gerçek veya tüzel kişi tarafından işlenmesi halinde birinci fıkrada belirtilen tedbirlerin alınması hususunda bu kişilerle birlikte müştereken ve müteselsilen sorumludur. Desita Yazılım Mühendislik Turizm İnşaat San.Tic.Ltd.Şti. kendi kurum veya kuruluşunda bu kanun hükümlerinin uygulanmasını sağlamak amacıyla gerekli denetimleri yapmaktadır.

Desita Yazılım Mühendislik Turizm İnşaat San.Tic.Ltd.Şti. tarafından işbu hüküm tüm sözleşme, taahhüt – mutabakat metinlerine eklenerek veri aktarımı yapabilecek kişiler ile paylaşılmıştır; fiili imkansızlık sebebiyle ya da hayatın olağan akışına uygun olmaması nedeniyle sözleşme veya mutabakat metni oluşturulamayan hallerde ise www.desita.com.tr internet sitesinden işbu politika kamuya açık hale getirildiğinden görülebilir.

13.3. Kişisel Veri Sahibinin Haklarını İleri Süremeyeceği Haller

Kişisel veri sahipleri, Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun 28. maddesi gereğince aşağıdaki haller ilgili kanun kapsamı dışında tutulduğundan, kişisel veri sahiplerinin bu konularda aşağıda sayılan haklarını ileri süremezler:

 • Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi,
 • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi,
 • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi ve
 • Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.

Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun 28. maddesi gereğince; aşağıda sıralanan hallerde kişisel veri sahipleri zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç diğer haklarını ileri süremezler:

 • Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması,
 • Kişisel veri sahibi tarafından kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi,
 • Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması.

*Desita Yazılım Mühendislik Turizm İnşaat San.Tic.Ltd.Şti.